Back

Fiscale Bemiddelingsdienst krijgt schorsende werking

 
NEWS

Fiscale Bemiddelingsdienst krijgt schorsende werking

Patricia Stas

Ligt u overhoop met de fiscus? Overweeg dan ook om een beroep te doen op de Fiscale Bemiddelingsdienst. Een autonome dienst die op objectieve wijze uiteenlopende standpunten probeert te verzoenen. Dankzij een wetsvoorstel van 21 juni jl. heeft de aanvraag tot fiscale bemiddeling binnenkort schorsende werking. Zo krijgt u meer tijd om met de fiscus naar een compromis te zoeken.

Succesvolle dienstverlening

Ongeveer tien jaar geleden werd de Fiscale Bemiddelingsdienst opgericht. Dit is een autonome dienst die op onafhankelijke en objectieve wijze de standpunten van de belastingplichtige en de Federale belastingadministratie probeert te verzoenen.

Uit het jaarverslag blijkt dat deze dienst alsmaar aan bekendheid wint. In 2016 werden er 4.535 nieuwe dossiers ingediend, dat is een stijging van 21% t.o.v. 2015. Daarenboven blijkt dat de (ontvankelijke) bemiddelingsaanvragen inzake inkomstenbelastingen en btw in ca. 67 % van de gevallen leiden tot een definitieve oplossing. Bij invordering bedraagt dit percentage zelfs 72%.

Door een beroep te doen op de Fiscale Bemiddelingsdienst kan men in bepaalde gevallen langdurige procedures vermijden. Het nadeel van de huidige regeling is evenwel dat zij geen schorsende werking heeft, de Fiscale Bemiddelingsdienst kan onmiddellijk buitenspel gezet worden door de fiscus.

Het aangenomen wetsvoorstel van 21 juni 2017 “tot versterking van de rol van de Fiscale Bemiddelingsdienst” wil dit nadeel wegwerken door schorsende werking te verlenen aan de aanvragen tot fiscale bemiddeling.

Wanneer kan de Fiscale Bemiddelingsdienst worden ingeschakeld?

Als u een zogenaamd blijvend geschil heeft met de fiscus o.a. inzake inkomstenbelastingen, btw, of invordering, dan kan u een aanvraag tot bemiddeling indienen.

Voor geschillen m.b.t. inkomstenbelastingen kan een aanvraag enkel worden ingediend tijdens de administratieve fase. Dat wil zeggen, na het indienen van een bezwaarschrift of een verzoek tot ambtshalve ontheffing en vóór de definitieve beslissing van de adviseur-generaal (vroeger de “directoriale beslissing”) of nog, vóór het geschil rechtstreeks aanhangig is gemaakt bij de rechtbank door de belastingplichtige.

De Fiscale Bemiddelingsdienst tracht de standpunten van de partijen te verzoenen en stelt een niet-bindend bemiddelingsverslag op dat aan de partijen wordt bezorgd. Er wordt m.a.w. geen beslissing opgelegd, de partijen beslissen zelf of zij instemmen met het voorgestelde compromis.

Deze bemiddeling kan in bepaalde dossiers zeer nuttig zijn maar gezien de aanvraag thans geen schorsende werking heeft, kan de adviseur-generaal de bemiddeling onmiddellijk tenietdoen door een beslissing te nemen zonder het bemiddelingsverslag af te wachten.

Wat voorziet het wetsvoorstel?

Het wetsvoorstel wil dit probleem oplossen door schorsende werking te verlenen aan de bemiddelingsaanvragen. De schorsingstermijn vangt aan op de datum waarop de aanvraag tot bemiddeling ontvankelijk wordt verklaard. Ze eindigt in principe op het moment dat het bemiddelingsverslag wordt goedgekeurd door het College van fiscaal bemiddelaars.

De schorsingstermijn eindigt echter in ieder geval één maand voor het verstrijken van de tiende (of bij een belasting van ambtswege de dertiende) maand na het indienen van het bezwaarschrift. Deze termijn is gebaseerd op het recht van de belastingplichtige om rechtstreeks naar de rechtbank te gaan indien de fiscus nalaat een beslissing te nemen over een bezwaarschrift binnen een termijn van zes maanden (of soms negen maanden). Het wetsvoorstel voorziet een verlenging van deze periode met maximum vier maanden wanneer de belastingplichtige een ontvankelijk verklaarde aanvraag tot bemiddeling heeft ingediend.

De inwerkingtreding van deze wet is voorzien op de eerste dag van de tweede maand na die waarin ze is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Conclusie

Uit de praktijk blijkt dat de tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst in bepaalde geschillen zeer nuttig kan zijn. Een nieuwe, objectieve blik op een dossier kan partijen in bepaalde gevallen terug aan tafel brengen en hen op weg zetten naar een minnelijk akkoord. Door schorsende werking te verlenen aan deze bemiddelingsprocedure, krijgt deze meer slagkracht. Op die manier wordt ook de fiscus aangespoord tot een actieve samenwerking en dat valt alleen maar toe te juichen.

Mocht u een geschil hebben met de fiscus of vragen hebben over de werking van de Fiscale Bemiddelingsdienst, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Questions about this article? Ask our specialists