Back

SHHHHHHHT ! TOP SECRET informatie

 
PUBLICATION

SHHHHHHHT ! TOP SECRET informatie

Benjamin Stevens

Top Secret, Classified, Confidential, allemaal termen die aangeven dat bepaalde informatie belangrijk is en niet bedoeld om openbaar te zijn. Wanneer bedrijfsgeheimen, know-how en informatie een concurrentieel voordeel zijn, is het niet meer dan logisch dat ondernemers er alles aan doen om deze informatie zo goed mogelijk te beschermen. Ex-werknemers, concurrenten of leveranciers kunnen met belangrijke gegevens aan de haal gaan en veel schade berokkenen. Helaas was het tot nog toe niet helemaal duidelijk wat nu precies bedrijfsgeheimen zijn, wanneer ze onrechtmatig verkregen worden of hoe je ze beste kan beschermen. Binnenkort zal u dankzij nieuwe wetgeving uw bedrijfsgeheimen gemakkelijker kunnen beschermen en zal het duidelijker zijn hoe u kan optreden tegen onrechtmatig gebruik ervan.

De Europese Wetgever zocht naar een oplossing en heeft in 2016 nieuwe wetgeving uitgevaardigd, die door de lidstaten uiterlijk op 9 juni 2018 moet omgezet zijn in nationaal recht. De wetgever hoopt op die manier om investeringen en innovatie te faciliteren en kennisuitwisseling, zelfs over de grenzen heen aan te moedigen. Een harmonisatie van onder meer het begrip bedrijfsgeheim en van een aantal handhavingsmaatregelen zorgen in elk geval voor minder geheimdoenerij. Op 19 januari 2018 werd het Belgische voorontwerp goedgekeurd. Voorlopig is het nog wachten op de definitieve goedkeuring.

Wij lichten hieronder graag de krachtlijnen toe.

  1. Wat is een bedrijfsgeheim?

Om als een bedrijfsgeheim beschouwd te worden, moet de informatie:

a) Geheim zijn doordat zij niet algemeen bekend is of gemakkelijk toegankelijk voor een relevant publiek.

b) Een handelswaarde bezitten juist omdat zij geheim is. De handelswaarde kan blijken uit de gemaakte ontwikkelingskosten, licenties of de potentiële waarde voor concurrenten.

c) Het voorwerp geweest zijn van interne maatregelen om ze te beschermen. Dat kan bijvoorbeeld een schriftelijk geheimhoudingsbeleid zijn of het fysiek of digitaal vergrendelen van documenten.

  1. Wat wordt als onrechtmatig gebruik beschouwd?

Vrije concurrentie impliceert dat ondernemingen informatie mogen gebruiken en openbaar maken die ze op een rechtmatige manier hebben gekregen. Dat principe geldt zelfs wanneer een ander bedrijf die informatie als vertrouwelijk beschouwt. Voorbeelden daarvan zijn de zogenaamde ‘reverse engineering’, waarbij het product of de informatie zelf onderzocht zijn, en de ‘onafhankelijk ontdekking’, waarbij een derde door eigen inspanningen tot dezelfde informatie komt.

Onder onrechtmatige verkrijging verstaat men onder meer het onbevoegd toegang verschaffen, kopiëren of toe-eigenen van de beschermde informatie. De wet viseert voortaan ook personen die achteraf deze onrechtmatig verkregen informatie ontvangen hebben en behoorden te weten dat deze onrechtmatig verkregen is. Zij kunnen eveneens blootgesteld worden aan maatregelen en sancties.

  1. Hoe optreden tegen (vermoed) onrechtmatige verkrijging en gebruik?

De ‘houder’ van het bedrijfsgeheim zal overal in de Europese Unie over wettelijke en uniforme vorderingen beschikken om de vertrouwelijkheid en het geheim karakter van de bedrijfsinformatie te beschermen. Deze vorderingen kunnen zowel voorlopige als definitieve maatregelen beogen.

Zo zal het bijvoorbeeld mogelijk zijn om preventief bepaalde vermoedens te objectiveren dan wel de handelingen te laten verbieden, bewarend beslag te leggen of de afgifte te vragen van de kwestieuze goederen. Dergelijke preventieve maatregelen zijn snel en doelmatig. Ten gronde kan dan weer onder meer een schadevergoeding gevraagd worden.

Toch mag men niet lichtzinnig omgaan met het nastreven van maatregelen. De rechter kan een aanzienlijke zekerheidsstelling opleggen aan de verzoeker die schade moet dekken wanneer blijkt dat de vordering ongegrond is. Een goede risico-inschatting is aangewezen.

  1. Conclusie

Wanneer u als ondernemer vermoedt of vaststelt dat er dubieuze handelingen gesteld zijn of iemand vertrouwelijke informatie onrechtmatig gebruikt, zal de wet weldra nieuwe oplossingen bieden. De maatregelen kunnen elk afzonderlijk of gecombineerd zeer doeltreffend zijn om toekomstige schade te vermijden of om reeds geleden schade vergoeden.

In elk geval is het aangewezen om nu al uw eigen geheimen, groot of klein, voldoende te beschermen!