Terug

Sociaal recht

Sociaal recht

Sociaal recht

Arbeidsrelaties zijn in België zeer strikt gereglementeerd. Onregelmatigheden, zelfs uit onwetendheid, kunnen zware gevolgen hebben. Monard Law biedt advies, begeleiding en vertegenwoordiging aan in alle aspecten van arbeidsrelaties en sociale bescherming. Onze expertise omvat de private en de publieke sector, het individueel en het collectieve niveau, en dit zowel voor Belgische als voor grensoverschrijdende probleemstellingen.

Zonder exhaustief te zijn denken we hierbij aan het opstellen van arbeidscontracten, arbeidsreglementen en diverse policy's, het onderhandelen en sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten, de begeleiding en bijstand bij loonoptimalisatie, aanvullende pensioenen, herstructureringen en overdracht van ondernemingen, stakingen, sociale verkiezingen en de adviesverlening over de werking van overlegorganen.

Wij hebben ruime ervaring in compliance controle en begeleiding, onder andere op het vlak van welzijnswetgeving, arbeidsduur, privacy op het werk, schijnzelfstandigheid, internationale mobiliteit, grensoverschrijdende tewerkstelling (in- en outbound) of uitzendarbeid.

Naast het procederen voor alle arbeidsgerechten, administratieve rechtscolleges of tuchtinstanties met betrekking tot tewerkstelling, staat Monard Law zowel de ondernemingen als haar bestuurders bij ingeval van sociale inspectie en/of strafrechtelijke vervolging voor sociaal rechtelijke inbreuken, bijvoorbeeld ingeval van vermoedens van zwartwerk, verboden terbeschikkingstelling of bij arbeidsongevallen waarbij de werkgever wordt verweten de veiligheidsmaatregelen niet te hebben gerespecteerd.

Tenslotte staan we zowel werknemers, zelfstandigen als ambtenaren bij in alle takken van het Belgische en Europese sociale zekerheidsrecht, dit zowel voor wat betreft de verplichting tot het betalen van bijdragen als met betrekking tot het recht op uitkeringen. Monard Law geeft ook bijstand bij betwistingen en adviezen over ziekte- en invaliditeitsuitkeringen, bijzonder solidariteitsfonds, nomenclatuur gewaarborgd inkomen, werkloosheid, optimalisatie van pensioenen en kinderbijslag.

Maak kennis met het team van experts binnen deze specialisatie