No access yet Create an account
Monard Law uses cookies to make your navigation on our website easier. Learn more?
Close
Monard Law Media
Back

My Lawyer Info - E-commerce, nieuwe regels

 
PUBLICATION

My Lawyer Info - E-commerce, nieuwe regels

Damian Brodzinski, Kristof Zadora

De Belgische wetgever heeft in het verleden met onder meer de Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming een aantal specifieke regels voorgeschreven voor de uitbating van een webshop. Deze dwingende bepalingen dienen hoofdzakelijk om de consument, die via het internet diensten of producten koopt, te beschermen. De Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming werd inmiddels vervangen door het "Boek VI van het Wetboek Economisch Recht". De inhoud van de Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming blijft grotendeels dezelfde, doch voor de verkopen via het internet (verkoop op afstand genoemd) worden een aantal wijzigingen doorgevoerd die gevolgen hebben op het verkoopproces en de verkoopsvoorwaarden. De onderneming-verkoper die via het internet diensten of producten aanbiedt, stelt zich best zo snel mogelijk in regel.

 

De Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming wordt in het kader van het Wetboek Economisch Recht in een nieuw jasje gestoken. Hierbij heeft de Belgische wetgever eveneens de Europese Richtlijn inzake Consumentenrechten omgezet in Belgische recht. Deze Richtlijn bepaalt in heel Europa een minimum aan uniforme regels voor onder meer de verkopen via het internet.

 

Er worden aldus nieuwe dwingende bepalingen opgelegd aan de ondernemers die via het internet hun producten en/of diensten te koop aanbieden aan consumenten. Enkele van de meest belangrijke wijzigingen of aanpassingen kunnen als volgt worden samengevat:

 

  1. Zoals voorheen, zal de consument steeds zijn voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming moeten verlenen indien de consument bovenop de aankoopprijs bepaalde extra kosten dient te betalen. Deze extra kosten kunnen betrekking hebben op leveringen, betalingen, verzekeringen edm.;
  2. Indien aan de consument bepaalde kosten worden doorgerekend ingeval van elektronische betaling, mogen deze kosten niet hoger liggen dat de kosten die de onderneming-verkoper zelf moet betalen voor het gebruik van de elektronische betaalmogelijkheid. Aldus kan de onderneming-verkoper geen forfait aanrekenen voor elektronische betalingen met bijvoorbeeld een kredietkaart. Enkel de door de onderneming-verkoper werkelijk gedragen kost mag aan de consument doorgerekend worden;
  3. Indien de onderneming-verkoper via een webshop haar diensten of producten te koop aanbiedt, waarbij de consument via een soort van "bestelknop" de aankoop finaliseert, dient bij deze "bestelknop" uitdrukkelijk bepaald worden dat het een "bestelling met betalingsverplichting" betreft;
  4. Ingeval de onderneming-verkoper bepaalde betaalmiddelen niet aanvaardt of indien er niet geleverd wordt aan bepaalde consumenten of aan consumenten in bepaalde landen, dient dit uitdrukkelijk en voorafgaandelijk aan het bestelproces te worden meegedeeld (en dus niet achteraf wanneer de consument daadwerkelijk dient over te gaan tot betaling);
  5. De onderneming-verkoper dient eveneens bijkomende en duidelijke informatie aan de consument te verschaffen met betrekking tot onder meer de prijs, de producten of diensten, de gegevens van de onderneming, de wettelijke garanties, de klachtenprocedures, de betaalvoorwaarden, de kosten van terugzending. Een gedeelte van deze informatie kan opgenomen worden in de algemene voorwaarden, dewelke expliciet aanvaardbaar dienen te zijn op de website;
  6. De gekende bedenktermijn voor consumenten verandert ook. De verplichte vetgedrukte tekst om de consument te wijzen op zijn recht om de aangekochte goederen of diensten binnen een termijn van 14 dagen te annuleren of terug te sturen, valt weg. De onderneming-verkoper dient de consument wel duidelijk in te lichten omtrent zijn recht van herroeping en de onderneming-verkoper kan de consument een formulier voor herroeping aanbieden (waardoor aan alle in hoofde van de onderneming-verkoper aan de bestaande informatieplichten is voldaan). De wetgever heeft voorzien in een modelformulier dat hiervoor kan gebruikt worden (zie hieronder). Van belang hierbij is de termijn van het herroepingsrecht. Immers, indien de onderneming-verkoper de consument niet op een adequate manier op zijn rechten heeft gewezen, wordt de termijn van het herroepingsrecht verlengd van 14 dagen naar 12 maanden (of tot 14 dagen nadat de consument vooralsnog op zijn rechten is gewezen binnen de periode van 12 maanden). Daarenboven heeft de consument, onder welbepaalde omstandigheden, het recht om de aankoop gratis te behouden, indien niet wordt voldaan aan voormelde informatieverplichting.

 

Modelformulier:

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan [ hier dient de handelaar zijn naam, adres, en, indien van toepassing, zijn fax en e-mailadres in te vullen:

- Ik/Wij(*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

- Besteld op (*) / Ontvangen op (*)

- Naam/Namen consument(en)

- Adres consument(en)

- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

- Datum

(*) doorhalen wat niet van toepassing is. 

Teneinde de rechten van de consument te vrijwaren, zijn – zoals voorheen - alle clausules die de bewijslast omdraaien en ten laste leggen van de consument, nietig. Hetzelfde geldt voor clausules waardoor de consument zou verzaken aan de aan hem verleende rechten op basis van deze wetgeving.

 

Het niet naleven van deze wettelijke bepalingen kan worden gesanctioneerd met geldboetes, en mogelijks strafsancties (niet enkel voor de rechtspersoon doch ook voor de bestuurder, zaakvoerder edm.).

 

Het is dan ook van groot belang dat u met juridisch sluitende voorwaarden en processen werkt. Zo niet, zou de verrassing wel erg groot kunnen zijn.

 

 

 


Contact us

Monard Law Antwerp:
+32 (0)3/286 79 40
info.antwerpen@monardlaw.be

Monard Law Brussels:
+32 (0)2/234 67 10
info.brussels@monardlaw.be

Monard Law Hasselt:
+32 (0)11/28 15 00
info.hasselt@monardlaw.be

Monard Law Gent:
+32 (0)9/224 44 28
info.gent@monardlaw.be

Ask your questions

Aks your question in the below form and we will provide you with an answer by mail as soon as possible.