My Lawyer Info: RIZIV - De Zelfstandig Verpleegkundige in het Vizier

 
PUBLICATION

My Lawyer Info: RIZIV - De Zelfstandig Verpleegkundige in het Vizier

Nick van Gelder, Liesbeth Lafaut

Een zelfstandig verpleegkundige dient als zorgverlener zelf prestaties aan te rekenen aan het RIZIV. De media bericht dat de Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC) grondige controles zal verrichten op de aanrekening van de prestaties bij deze beroepsgroep.

 

Bij nazicht blijkt dat voor 2014 38% van de door het RIZIV tot op heden gepubliceerde administratieve uitspraken aangaande inbreuken op de ZIV wet betrekking hebben op verpleegkundigen. Volgens het RIZIV wordt slechts 3% van alle verpleegkundigen aan een onderzoek van de DGEC onderworpen.

 

Wanneer een inbreuk wordt gepleegd, is het de verpleegkundige zelf die kan verantwoordelijk gesteld worden. Een gewaarschuwd verpleegkundige is er twee waard…

 

De feiten : Volgens het RIZIV maken een sommige verpleegkundigen het nogal bont bij het aanrekenen van hun verstrekkingen. Zo (1) zouden verstrekkingen worden aangerekend die niet worden uitgevoerd,  bv. door fictieve prestaties aan te rekenen bij patiënten die niet (meer) door de  verpleegkundige worden behandeld; (2) wordt de score van afhankelijkheid (KATZ-score) te hoog ingeschat teneinde een hogere vergoeding te kunnen verkrijgen per prestatie en (3) worden soms andere (niet uitgevoerde) verstrekkingen aangerekend om niet-terugbetaalbare verstrekkingen te doen vergoeden

Volgens de media zou de DGEC nu meer onderzoek wensen te doen naar dit soort inbreuken op de ZIV-wetgeving.

Het onderzoek van het RIZIV: De verpleegkundige-controleur van de DGEC zal een uitgebreid onderzoek voeren naar mogelijke inbreuken. De onderzoeksbevoegdheden van de controleurs zijn zeer ruim en worden omschreven in het Sociaal Strafwetboek: zo kan de controleur niet alleen de verpleegkundige zelf verhoren, maar ook de patiënten, de huisarts en eenieder van wie hij of zij een verhoor nuttig acht (bv. familieleden).

De controleur kan uw praktijkruimte onderzoeken, uw verpleegdossiers opvragen, maar ook de patiëntendossiers van de huisarts of andere zorgverleners, etc

De verpleegkundige noch de huisarts kunnen zich hierbij verschuilen achter hun beroepsgeheim.

Wanneer het onderzoek is afgerond, stelt de verpleegkundige-controleur een proces-verbaal van vaststelling op, waarin alle ten laste gelegde inbreuken worden opgesomd, alsook de omvang van de volgens hem of haar fout aangerekende en dus terug te betalen prestaties. Voor zover de contoleur de inbreuken op een voldoende onderbouwde wijze heeft vastgesteld, geldt dit PV als bewijs, tot de zorgverlener het tegendeel kan aantonen. De zorgverlener kan zich verweren tijdens de administratieve procedure voor de Kamers van het RIZIV of de Leidend ambtenaar (die bevoegd is voor de lagere inbreuken).

De risico's - terugbetaling en zware sancties: De zorgverlener zelf die de verstrekking attesteert, ongeacht of deze werkt via een groepspraktijk of een vennootschap, kan veroordeeld worden tot terugbetaling van alle foutief aangerekende verstrekkingen voor een periode die tot maximaal twee jaar kan teruggaan. Gaat het om niet-uitgevoerde verstrekkingen, dan kan daarbij een boete worden opgelegd tot 200% van de teruggevorderde bedragen. Voor fout aangerekende verstrekkingen, zoals overscoring, is de boete "slechts" maximaal 150%.

 

De DGEC is ook bevoegd om uw dossier door te sturen naar het bevoegde Openbaar Ministerie. Een foute attestering aan het RIZIV kan bv. ook een ‘valsheid in geschrifte' inhouden en kan dus nog strafrechtelijk staartje krijgen.